تقویم آموزشی

 


تقویم آموزشی نیمسال اول 97-96


 

 

شرح شروع پایان 
انتخاب واحد 1396/06/25 1396/06/30
حذف و اضافه 1396/07/16 1396/07/17
حذف اضطراری 1396/10/09 1396/10/09
امتحانات 1396/10/23 1396/11/05

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96


 


نظر بگذارید

موضوعات

آدرس و تلفن مؤسسه

آدرس : چابهار - بلوار قدس - روبروی مجتمع خدماتی بهزیستی

تلفن : 35322037-054

فکس : 35322038-054

وبسایت : http://baharandisheh.ac.ir

ایمیل : info@baharandisheh.ac.ir